18 March, 2012

สังคมแห่งเหตุผล สันติภาพที่แท้จริง

ผมไม่เคยเห็นครั้งไหนเลยที่การใช้เหตุผลนำมนุษย์ไปสู่ความรุนแรง หากการเสนอความคิดอันเป็นเหตุเป็นผลจะก่อให้เกิดการสะเทือนขึ้นในสังคม และมีความขัดแย้งตามมา นั่นไม่ใช่เพราะเหตุผลนำมาซึ่งความรุนแรง แต่เป็นเพราะความไร้เหตุผลที่มีอยู่ก่อนหน้านั้นต่างหากที่บ่มเพาะความรุนแรงเอาไว้

มนุษย์พัฒนาระบบเหตุผลและจริยธรรมขึ้นมาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติภาพ เพื่อต่อต้านสัญชาตญาณดิบแห่งการแก่งแย่งแข่งขัน การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากการถกเถียงและตกลงกันอย่างมีเหตุมีผล มีเพียงแต่การวางศรัทธาไว้ในระบบของเหตุผลเท่านั้น จึงจะทำให้สังคมมนุษย์ก้าวไปถึงสันติภาพอย่างแท้จริงและยั่งยืน

หากไม่มีการปรับตัว สังคมที่วางศรัทธาไว้ในตัวบุคคลหรือสถาบันใดสถาบันหนึ่งจึงเลี่ยงความรุนแรงไม่พ้นในที่สุด

No comments:

Post a Comment